scroll down

Hamilton Juristen

 • U hoeft niet meer zelf juridische kwesties en documenten te beoordelen
 • U kunt keuzes en beslissingen vooraf laten toetsen door onze adviseurs
 • U kunt terecht bij een betrouwbare juridische gesprekspartner
 • U kunt de focus gaan leggen op het ondernemen
 • U hoeft niet meer dagenlang te zoeken naar oplossingen
 • Maakt het onzekere, het zekere

Ondernemingsrecht

Ondernemen brengt risico's met zich mee. Bij een faillissement kunnen bijvoorbeeld prive bezittingen van de ondernemer worden aangesproken. Een geschikte rechtsvorm kan deze risicos aanzienlijk beperken.

De meest gangbare rechtsvormen in het Nederlandse recht zijn de eenmanszaak, de commanditaire vennootschap (cv), de maatschap, de vennootschap onder firma (vof), de besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv).

Om het risico van persoonlijke aansprakelijkheid te beperken, kiezen ondernemers steeds vaker voor een BV als rechtsvorm. Om misbruik te voorkomen zijn door de overheid een aantal wetten en richtlijnen opgesteld inzake het faillissement, zoals artikel 2:248 BW. In dit artikel kunnen bestuurders bij een faillissement alsnog aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van het bedrijf, indien men zijn taken onbehoorlijk of onzorgvuldig heeft uitgevoerd. Daarbij speelt een correcte en tijdige boekhouding een belangrijke rol. Ook wanneer bestuurders afspraken aangaat waarvan men weet deze niet te kunnen nakomen, kunnen bestuurders hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

man on books

Het ondernemingsrecht is een complex onderwerp met diverse juridische vraagstukken, zoals onderwerpen met betrekking tot de structuur van een organisatie of de arbeidsverhoudingen. Desalniettemin proberen ondernemers meestal juridische kwesties eerst zelf op te lossen. Dat is uiteraard ook mogelijk, maar vaak blijkt dit een tijd- en energie intensieve methode. Een jurist van Hamilton kent de wet, vertelt u precies waar het op neer komt en wat u het beste kunt doen. Hamilton ontzorgt U dus van alle juridische zaken omtrent uw onderneming en bedrijfsvoering.

Onze expertise

 • Het oprichten en vestigen van vennootschappen
 • Het opstellen en wijzigen van statuten
 • Inrichten en/of herstructureren van organisaties
 • Fusies, splitsingen, overnames en verkoop
 • Het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden
 • Het beoordelen van aansprakelijkheid en verbeteren van de rechtspositie
 • Juridische ondersteuning op het gebied van huur of verhuur van bedrijfsruimten
 • Beoordelen en begeleiden bij het opstellen van publicaties ten behoeve van de Kamer van Koophandel

Fiscaal recht

De regels omtrent heffingen en invorderingen van betalingsverplichtingen zijn vastgelegd in het belastingrecht. De regels worden door de Belastingdienst en haar inspecteurs uitgevoerd, die tevens vaststellen hoeveel belasting een bedrijf of een persoon dient over te dragen.

Voor elke soort belasting bestaat er een aparte wet; de Wet op de Inkomstenbelasting, de Wet op de Loonbelasting, de Wet op Omzetbelasting en de Wet op Vennootschapsbelasting. Daarnaast bestaan er twee overkoepelende wetten; de Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene Wet inzake rijksbelastingen waarin verplichtingen omtrent het doen van aangiften zijn opgesteld.

Naast een indeling in diverse belastingen, valt er ook een indeling te maken tussen directe en indirecte belastingen. De loon- en vennootschapsbelasting zijn voorbeelden van directe belastingen. Daarentegen is de BTW, de accijnzen en de omzetbelasting een indirecte belasting. Het zijn dus niet alleen consumenten die belasting overdragen, maar ook ondernemers hebben deze verplichting. Bovendien heeft een bedrijf in verhouding met consumenten relatief meer transacties en kasmutaties. Hierdoor is het belang van een fiscaal advies voor ondernemers groot, want uiteindelijk wil geeneen ondernemer teveel betalen.

Wanneer belastingplichtigen niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen, kunnen een aantal invorderingsmaatregelen worden toegepast. Zo kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op het salaris of op de bezittingen en kan een derde partij aansprakelijk gesteld worden voor een belastingschuld. Dat zijn vaak vervelende situaties en om die te voorkomen is een gedegen fiscaal advies van groot belang.

sorrowed business woman

Onze expertise

 • Het verbeteren van uw fiscale positie
 • Beoordelen en oplossen van fiscale vraagstukken
 • Begeleiden bij herstructureringen en bij bedrijfsopvolgingen
 • Begeleiden van belastingcontroles en fiscale geschillen
 • Verzorgen en begeleiden van aangiften inzake vennootschapsbelasting, BTW, dividendbelasting, inkomstenbelasting en loonbelasting
 • Beoordelen en begeleiden bij het opstellen van publicaties ten behoeve van de Kamer van Koophandel